Gimnazija za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku - IT Gimnazija

Pohađanjem ovog smera, učenici dobijaju priliku da jednoga dana budu veoma kompetentni učesnici u daljem toku digitalne revolucije, ali i da budu samosvesni i aktivni građani u vremenu koje dolazi.

Gimnazija opšteg tipa

Školovanje na smeru opšta gimnazija pruža široko obrazovanje, gotovo uvek podrazumevajući dalje školovanje na visokim školama i fakultetima. Da bi učenici bili spremni za izazove koji su pred njima, potrudili smo se da ih dobro pripremimo.

Ekonomski tehničar

Većina ekonomskih tehničara se bave praktičnom primenom znanja iz ekonomije. Mogu da rade u preduzećima, bankama, osiguravajućim društvima, investicionim fondovima, sindikatima, vladinim organizacijama...

Pravno-poslovni tehničar

Rad pravnog tehničara podrazumeva kombinacija rada sa ljudima i obrade dokumenata. Obično rade u stručnim službama organa uprave i lokalne samouprave, poznaju sekretarsko poslovanje.

Finansijski tehničar

Finansijski tehničari upravljaju prilivom i odlivom finansijskih sredstava. U državnim institucijama to čine, u skladu s planovima korišćenja tih sredstava, a u bankama i u proizvodnim i uslužnim radnim organizacijama u skladu s njihovom poslovnom politikom.

Turističko-hotelijerski tehničar

Turistički tehničari moraju imati odlične organizacione sposobnosti, moraju biti komunikativni, jer su u neprestanom kontaktu sa ljudima.

saranje2